No / Capcity Address Pick Up Point Bus Stop No Pick up Time etc

AM/ 19

20 Lorong Puntong Sin Ming Ave B(53369) 8.25am BusNo:PC1120A
Driver: YenLinKong
H.P:90876124
Bishan Bishan North Shopping Mall B(53381) 8.30am
Marymount Road Whithley Sec. School B(53149) 8.35am
Upper Bukit Timah Road South Haven 2 B(43011) 8.50am
Hillview Regency Opp The Petals Condo B(43231) 8.55am
Hillington Green Opp Hillview height B(43261) 8.57am
GlendalePark Glendale Park Condo B(43271) 9.00am
Church     9.15am
No / Capcity Address Pick Up Point Bus Stop No Pick up Time etc
1(45)
Departure time 13:35
Lentor Green Opp Seasons Park B(55021) 10.16am BusNo:PC3666M
Driver:Michael
H.P:96726869
Lentor Green/Seletar Rd Yio Chu kang Station B(55189) 10.20am
Ang Mo Kio Mrt Opp Blk 710 B(54399) 10.23am
Bishan Mrt Bishan North Shopping Mall B(53381) 10.33am
SingMing Whitley Sec. School B(53149) 10.35am
Toa Payoh Lor 1 Braddell Station B(52179) 10.47am
Toa Payoh Mrt Toa Payoh Station B(52189) 10.50am
Church     11.15am
2(11)
Departure time
13:50
10 Canberra Dr
(RETURN ONLY)
Blk 174 B(59261) 10.30am Driver:Eric
H.P:83148148
95 Jalan Sendudok The Nautical Bef Canberra Rd B(58021) 10.30am
Rasok Dr Bef Jln Bumbong B(45109) 10.55am
Church     11.15am
3(40)
Departure time
13:50
Blk 16 Ewe Boon Rd City Twrs B(40111) 10.40am BusNo:PC852C
Driver:John
H.P:91180288
921/961/969/991/993 Bkt Timah Rd The Nexus B(42041) 10.54am
985/950DunearnRd King Albert PK B(42061) 10.58am
31ChunTinRd Aft Bukit Timar Road B(42151) 11.03am
46A/50/50A/52A/58 Toh Tuch Rd Signature Park B(42171) 11.05am
51 Hindhede Walk Aft old Jurong Road B(43021) 11.08am
Hazel Park Condo AftCashewTerrace B(43121) 11.10am
Church     11.15am
4(40)
Departure time
13:35
113/204 Depot Rd
Blk 114
B(14471)
10.35am BusNo:PA7519E
Driver:XiuChun
H.P:94873779
The Interlace Condo ISS International School B(14211) 10.36am
10 Stirling Rd Queenstown Station B(11141) 10.40am
6/10/38 Dover Rise Opp Blk 43 B(11181) 10.45am
Pandan Valley, 16 Pine Grove & 369 Holland Rd Bef Moon Beam Walk B(12021) 10.53am
Pandan Valley Condo B(12031) 10.54am
Aft Pandan Valley B(12169) 10.55am
26 College Ave East U Town Nus Transview Golf Club B(17099) 10.58am
65 West Coast Way Hong Leong Shopping centre B(20021) 11.03am
Bukit Panjang Mrt(Return Only)
Church     11.15am
5(40)
Departure time 13:50
323 CCK Ave 3shin Sunshine Pl 323 CCK Ave 3shin B(44689) BusNo:PC862Z
Driver:LimPeSiah
H.P:96740793
449 CCK Ave 4 Blk 457 B(44629) 10.40am
MICASA Condo Aft Blk 202 B(44391) 10.50am
71ACCKLoopNorthvaleCondo Northvale condo B(44541) 10.55am
691B CCK Cresent Opp Blk 661 B(45439) 11.00am
56 CCK North 6 Blk 634 B(45351) 11.05am
Bukit Panjang Mrt(Return Only)
Church     11:20am
6(40)
Departure time 13:35
Pioneer Station Blk 649A Blk 649A 10.15am Bus No:PC903P
Driver:Saleh
H.P:81514102
42/52 Lakeside Dr Opp Lakeside Station B(28099) 10.25am
Blk462/33JurongWestSt41 Aft Jurong West St 51 B(28379) 10.27am
Blk121 Bukit Batok Cental Bt Batok CC B(43391) 10.40am
22/26 Bt Batok St 52 Opp Bt Gombak Station B(43561) 10.45am
50 Bt Batok St 31 Opp Bt Gombak Station B(43571) 10.46am
Blk 394 BT Batok West Ave 5 Blk 347 B(43581) 10.47am

Church

   

11.00am

7(19)
Departure time 13:50
Lor Ah Soo OppBlk115 B(63291) 10.33am BusNo:PC1120A
Driver: YenLinKong
H.P:90876124
Blk146LorAhSoo Opp Blk 146 B(62221) 10.35am
Sunglade condo Serangoon Station B(62139) 10.40am
Sommerville Rd Aft Bartley Rd B(61049) 10.42am
8/10 Woodleigh Close Opp Aft Woodleigh B(61029) 10.47am
23MarThomaRd St. Michael's Pl B(60161) 10.53am
Church     11.15am
8(40)
Departure time 13:50
28 Bukit Batok Ave 2 Opp Blk 258 B(43441) 10.45am BusNo:PC708L
Driver:BuLi
H.P:93754029
Hillbrooks condo Hillbrooks B(43251) 10.47am
GlendalePark Hillview Heights B(43267) 10.49am
Summerhill Condo, Parc Palais Bef Summerhill B(43811) 10.53am
Symphony Heights Opp Symphony Heights B(43821) 10.57am
Hume Park Condo Hume Park Condo B(43041) 11.00am
Church
    11.15am
9(40)
Departure time 13:35
31 Keppal Bay View Bef Chr CC Chapel B(14159) 10.20am BusNo:PA9175
Driver:HuangDong
H.P:93896120
Jalan Bukit Ho Swee Tiong Bhru Plaza B(10169) 10.30am
23 St Thomaswalk Airview Tower B(13081) 10.35am
25 Leonie Hill Opp ERC Inst B(13071) 10.38am
419/473 River Rd Valley ParK Condo B(13069) 10.38am
7/9 Leedom Heights Farrer Rd Mkt B(11101) 10.48am
Arcadia Rd Opp The Japanese Assn B(41131) 10.53am
Church     11.10am
10(45)
Departure time 13:35
2 Sinaran Dr St.Michael"s School B(50119) 10.30am BusNo:CB7529A
Driver:LimYoonChin
H.P:94324795
3 Khiang Guan Ave, 28 Surrey Rd Hotel Royal B(50069) 10.33am
18/21/22 Newton Rd Newton Life Church B(40129) 10.35am
MOE Stop Env Building B(40179) 10.37am
20DraycottPark Raffles Girls'School; B(40191) 10.40am
Lucky Plaza(Return Only) Lucky Plaza B(09048)  
Church     11.15m
11(40)
Departure time 13:35
Blk 636A Punggol Dr Horizon Primary School B(65411) 10.00am BusNo:CB5082J
Driver:ChiaSweeNgat
H.P:94675593
306C Punggol Place Blk 604A B(65099) 10.03am
Blk 260B Seng Kang East Way Seng kang Station B(67409) 10.07am
Blk 301B Anchorvale Dr Blk 201 CP B(67271) 10.12am
Blk 924 Hougang Ave 9 Blk 946A B(64489); 10.22am
Kovan Residences Kovan Station B(63039) 10.36am
815 Upper S'goon Rd Opp The Helping Hand B(63029) 10.38am
10 KenSington Park Dr Blk 111 S'goon North Ave   10.45am
101 Cardiff Grove Opp Cardiff Ct B(66039) 10.55am
Church     11.20am
12(19)
Departure time 13:35
48KoonSeng Aft Koon Seng Road B(82141) 10.15am BusNo:PC1066Z
Driver:MingRi
H.P:91358605
30 Ceylon Rd (return only) Marshall Lane B(92171) 10.18am
62 Marine Parade Rd Parkway Parade B(92049) 10.22am
33 Amber Rd/ 83 Amber Rd Amber Garden B(92241) 10.25am
91/123 Meyer Rd The Sovereign B(91141) 10.30am
9 Geylang Lor 26 & 34 Cassia Cresent Kong Hwa School B(81151) 10.40am
45 Geylang Lor 34 Bef S'pore Badminton Assn B(81161) 10.42am
Church     11.10am
13(11)
Departure time 13:35
2A Tampines St Eden Condo B(76461) 10.30am BusNo:PA55Y
Driver:KongYokSim
H.P:97516310
Bedok Reservior Rd Waterfront Wave Bet Blks 731/734 B(84639) 10.40am
Bedok Reservoir Road-.Blk 726 Blk 726 B(84619) 10.42am
Bedok MRT Bedok Station B(84039) 10.50am
Church     11.15am
14(45)
Departure time 13:35
Pasir Ris Drive 8 Bef Pasir Ris st 53 B(77329) 10.13am BusNo:PC1322J
Driver:Habib
H.P:87222615
163/163A Jalan Loyang Besar
Lighthouse B(78251) 10.19am
9A Pasir Ris Dr 4
Opp Blk 216 B(78161) 10.24am
1/13 Flora Dr
Avila Garden B(98301) 10.31am
Simei St 1
Melvill Park B(96129) 10.40am
Blk 16 Simei St 1 & 1 Simei St 3
Opp Simei Station B(96161) 10.43am
10AJalanAnginLant (return only)
Opp Grace Independent Church B(96089)  
Church
    11.15am

icon 버스 출발시간 (교회) : 오후 1:35(6,7,8,9,11,12,13,14) / 오후 1:50(1,2,3,4,5,10,15,16)

icon 노선이 누락되거나 수정이 필요하신 분들 승차에 대한 변경이 있으신 분들, 기타 문의사항이 있으시면 교통부로 연락을 주시면 감사하겠습니다.
교통부 메일 schurchbus@live.co.kr

icon 새로 이사하신 분이나 새로 교회에 나오시는 성도님께서는 홈페이지에서 노선을 확인하시고 교통부에게 메일을 주시거나 예배 후 교통부에 문의하셔서 정차여부를 꼭 확인해 주시기 바랍니다. 4주 이상 계속해서 탑승하지 않는 버스 정류장은 자동으로 없어지게 되오니 이점을 유의해 주시기 바랍니다.

icon 이사 or 방문/출장 등의 이유로 싱가포르에 오셔서 처음 교회버스를 이용하고자 하시는 경우는 교회(6468-6694) 또는 교통부 (9385-3907, 카톡: schurchbus)로 문의하시고, 이용해주시기 바랍니다.

icon 버스 회사와 계약상, 15분 내에 버스가 오지 않으면 택시를 타고 오시고 교회에 영수증을 주시면 버스 회사가 비용을 지불하도록 되어 있습니다. 원활한 버스 운행을 위해서는 약속이 지켜지지 않은 것을 증명할 수 있는 버스 정류장 사진과 택시 영수증이 더 효과적입니다.